Algemene Voorwaarden

  1. Sterel c.s. B.V., hierna te noemen: “Sterel c.s.”, is een besloten vennootschap, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34204566.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Sterel c.s. aan Sterel c.s., de bestuurders van Sterel c.s. of aan de werknemers van Sterel c.s. verstrekken.
  3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Sterel c.s.. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn Sterel c.s., de bestuurders van Sterel c.s. alsmede de werknemers van Sterel c.s. niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
  4. Sterel c.s. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
  5. Iedere aansprakelijkheid van Sterel c.s. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
  6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  7. Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde onder 3, mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Sterel c.s., de (middellijk) aandeelhouder(s) van Sterel c.s. en de werknemers van Sterel c.s..
  8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Sterel c.s. is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam

Menu