Vereniging

Een vereniging is een uitstekend middel om belangen te behartigen van groepen personen die gemeenschappelijke interesses of eigenschappen of denkbeelden hebben. Mensen die zich kunnen vinden in de doelstelling van een vereniging, kunnen lid worden van die vereniging.

Zonder leden geen vereniging

Lidmaatschap is een belangrijk kenmerk van de vereniging. Zonder leden is er geen vereniging. Naast de algemene ledenvergadering kent de vereniging nog een orgaan: het bestuur. Het bestuur van een vereniging, waarin doorgaans een voorzitter, een secretaris en een penningmeester zitten, wordt benoemd en ontslagen door de algemene ledenvergadering. De leden heb op die manier een belangrijke stem in het beleid van de vereniging.

Businessteam at a meeting

De notariële akte

Hoewel een notariële akte niet vereist is voor het aangaan van een vereniging, is het vaak wel gewenst de statuten van een vereniging op te nemen in een notariële akte, met name als een vereniging onroerende zaken wil bezitten en schenkingen en nalatenschappen wil verkrijgen.

Wij verzorgen voor u de inhoud van de statuten en stemmen deze af op de wensen van de oprichters van de vereniging. Ook zorgen wij voor inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.