Woning in Frankrijk

De aankoop van een huis in Frankrijk

Wie droomt er niet van een huis in la douce France?

Het warme klimaat, de bourgondische levensstijl en de Franse cultuur nodigen uit tot een verblijf van min of meer permanente duur. Waar u de regels in Nederland op het gebied van aankoop van onroerend goed machtig bent, is dit veelal niet het geval waar het betreft de aankoop van de woning in Frankrijk.
Het navolgende strekt dan ook ter verduidelijking.

Woning frankrijk

Mandat de vente

De verkopende makelaar is bevoegd een huis in de verkoop te nemen indien hij de beschikking heeft over een zogenaamde mandat de vente. Deze mandat de vente kan zowel exclusief als non-exclusief zijn. Een mandat de vente die non-exclusief is geeft verkoper de bevoegdheid om de woning via meerdere makelaars aan te bieden en het ook nog rechtstreeks te verkopen, waardoor verscheidene personen zich tegelijkertijd met de verkoop van één en dezelfde woning kunnen bezighouden.

Voor de koper in spé is het dus van belang de inhoud van de afgegeven mandat de vente te kennen.

Beoordeling van de bouwkundige staat

De makelaar is over het algemeen niet de deskundige bij uitstek als het gaat om de bouwkundige staat van het verkochte aangezien hij niet zo goed is opgeleid als de makelaar in Nederland. Als koper dient men dergelijke aanvullende informatie zelf bij de betreffende deskundige zoals een architect in te winnen. Het is uiteraard verstandig de uitkomst van dit onderzoek in de koopakte te melden.

Let op: een mondelinge koopovereenkomst bindt niet

Een mondelinge koopovereenkomst bindt niet. Dit weerhoudt sommige Fransen er dan ook niet van om tussen het moment van het totstandkomen van de mondelinge overeenstemming en het tekenen van de koopovereenkomst op zoek te gaan naar een mogelijk nog geschiktere kandidaat. U bent gewaarschuwd!

Promesse d’achat en compromis de vente

Indien u daadwerkelijk als koper tot aankoop van een woning wilt overgaan kunt u eenzijdig een zogenaamde promesse d´achat door de makelaar laten opstellen; deze verklaring bindt alleen de koper. In het geval van een promesse de vente daarentegen is het de verkoper die eenzijdig een verklaring van voorgenomen verkoop aflegt. Het is in deze voldoende dat hetzij de koper hetzij de verkoper een dergelijke verklaring tekent.
Daarnaast kunnen beide partijen tezamen hun verklaring afleggen in een zogenaamde compromis de vente (equivalent voor de Nederlandse koopakte) hetwelk wordt opgesteld door tussenkomst van de makelaar of van de notaris.

In bovengemelde drie verschillende vormen waarin de koopakte wordt vastgelegd kunnen op verlangen van beide partijen meerdere voorwaarden en bepalingen worden opgenomen zoals bijvoorbeeld milieutechnische kwesties en de uitoefening van eventuele voorkeursrechten. Indien in de koopakte niets wordt vermeld aangaande een zogenaamd financieringsvoorbehoud ten behoeve van de koper wordt de koper geacht te hebben gekocht onder de ontbindende voorwaarde van financiering. De koper die geen financieringsvoorbehoud nodig heeft dient hiervan uitdrukkelijk in de koopakte afstand te doen.

Een langere looptijd van notariële afwikkeling

Nadat de promesse of de compromis is opgesteld wordt deze vervolgens in behandeling genomen door een notaris. Hierbij hebben koper en verkoper ieder een eigen notaris. De notariële afwikkeling beloopt, anders dan in Nederland, enige maanden alvorens uiteindelijk de akte van overdracht kan worden ondertekend. Aan deze relatief lange periode voor de behandeling van de notariële overdracht liggen onder meer ten grondslag de franse werkwijze in het algemeen, de lange wachttijden voor het opvragen van diverse bescheiden van het hypotheekkantoor en de uitoefening van (wettelijke) voorkeursrechten ten behoeve van de gemeente, het departement en andere publiekrechtelijke instellingen.

Bij de notaris dient de overdrachtsbelasting ter grootte van 4,8 % van de koopsom te worden voldaan. Daarnaast dienen uiteraard de makelaars- en notariskosten te worden voldaan. In totaal bedragen de kosten van de akte van overdracht ongeveer 7% van de koopprijs.
Ongeveer een jaar na het ondertekenen van de overdrachtsakte bij de notaris ontvangt de koper het eigendomsbewijs en de definitieve nota van afrekening. Dan pas zal blijken wat er verschuldigd zal zijn.

Na al deze (juridische) inspanningen bent u de trotse eigenaar van uw maison en France!